A kuponkodok.hu weboldal üzemeltetője, EKVICON Kft. (székhely: 1048 Budapest, Pácoló utca 18. adószám: 14614613-2-41, cégjegyzék száma: Cg. 01-09-911944, képviseli: Kiss Viktor) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,• a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,• a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,• az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK
1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.
3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.
4. A kuponkodok.hu kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
5. A kuponkodok.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a kuponkodok.hu olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
6. A kuponkodok.hu a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel
7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
8. A kuponkodok.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.
9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a kuponkodok.hu-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.
11. Bár a Honlap összeállításakor a kuponkodok.hu kellő gondossággal járt el, a kuponkodok.hu nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a kuponkodok.hu közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.
12. A kuponkodok.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
13. A kuponkodok.hu szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal
14. A kuponkodok.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
15. A kuponkodok.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a kuponkodok.hu nem vállal felelősséget.
16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.
17. A kuponkodok.hu honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A kuponkodok.hu-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
18. A kuponkodok.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a kuponkodok.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.
19. A kuponkodok.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:• bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,• az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,• bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,• a jóerkölcs követelményeivel.
21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.
22. Jelszó és biztonság

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok igénybevétele a felhasználói név és a jelszó vagy email cím és jelszó kombinációjával lehetséges. A Felhasználó köteles gondoskodni arról ,hogy a Felhasználó személy titokban tartsa a saját felhasználói nevét és a jelszavát. A felek rögzítik, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználói név, jelszó és a jelszó, esetlegesen jogosultan 3. személy által történő megszerzéséről, illetve 3. személy használatából eredő károkért.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által használt eszközön tárolt, bármely személyes adataiban, információban, fájlokban, stb. keletkezett kárért.
SÜTI KEZELÉS
Az alábbi linken tájékozódhat az oldalon használ sütikről és azok kezeléséről: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/